Download algemene voorwaarden

1.Algemeen
1.0 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW .
1.1 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. TerminalTackle.nl behoudt zich het recht voor haar levering en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.2 TerminalTackle.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.3 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u automatisch een bevestigingsmail.

2.Levering

2. Aflevering en leveringstermijn
2.1 Producten kunnen, tenzij anders overeengekomen onder rembours worden geleverd. In het geval van een overschrijving of andere betaalmogelijkheid (zie ook betaalmogelijkheden) worden artikelen na ontvangst van het verschuldigde bedrag verzonden. Levering vindt plaats direct na betaling, mits op voorraad. Wij streven ernaar alle bestellingen binnen 4 dagen te versturen. Mocht een levering vertraagd zijn, dan kan de bestelling onmiddelijk worden ontbonden wanneer dit meer dan 29 dagen betreft. Dit geldt niet wanneer beide partijen een andere levertijd hebben afgesproken.
2.2 De door TerminalTackle.nl opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen binnen Nederland en zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale levertermijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij (niet) tijdige levering dient TerminalTackle.nl derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming.
2.3 De door TerminalTackle.nl opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling telefonisch dan wel electronisch (per e-mail) is bevestigd door een van haar daartoe bevoegde verkoopmedewerkers.
2.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.
2.5 Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan TerminalTackle.nl de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
2.6 Indien de koper om wat voor reden dan ook, binnen een termijn van 14 dagen na afleverdatum, niet tevreden is met/over de geleverde producten, is de koper gerechtigd om de betreffende producten te retourneren aan TerminalTackle.nl, mits vergezeld van de factuurbon, retourbon en originele, onbeschadigde verpakking. TerminalTackle.nl stort het goederenbedrag dan binnen 30 dagen terug aan de koper.
2.7 Het gebruikmaken van de zichttermijn, zoals omschreven in artikel 2.6, kan slechts plaatsvinden na schriftelijke, danwel electronische of telefonische aanmelding bij TerminalTackle.nl.
2.8 Producten die retour worden gezonden binnen de zichttermijn, zoals omschreven in lid 2.6 en 2.7, dienen uiterlijk binnen 20 dagen na afleverdatum in bezit te zijn van TerminalTackle.nl.
2.9 In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met lid 2.6, 2.7 en 2.8, zal TerminalTackle.nl zorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen, verminderd met verzendkosten. Dit geschiedt binnen 30 dagen. TerminalTackle.nl behoudt zich het recht voor retourzendingen die niet voldoen aan de van toepassing zijnde leden te weigeren. is niet verantwoordelijk voor de eventuele hieruit voortvloeiende kosten.
2.10 TerminalTackle.nl zal producten direct of uiterlijk binnen 14 dagen na retourname inspecteren.
2.11 Indien producten beschadigd zijn zal TerminalTackle.nl de laagste van de volgende kosten in rekening brengen op het te crediteren bedrag. De herstelkosten dan wel de waarde van het product.
2.12 Behoudt de koper de producten, dan geeft de koper daarmee te kennen de producten onherroepelijk en volledig te accepteren. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.

3.Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk, zet en schrijffouten. Voor de gevolgen van druk,zet en schrijffouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in euro inclusief 19% BTW en excl. verzendkosten.
3.3 Alle prijzen op onze site zijn voor enkele stuks. Voor een afwijkende prijs voor meerdere aantallen kunt u ons mailen. Meerstuks prijzen vind u als los artikel onder het gewenst artikel.
3.4 De verzendkosten worden berekend naar het aantal pakketten. 

4.Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst tussen TerminalTackle.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling /opdracht door TerminalTackle.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
4.2 Reclames dienen binnen 7 werkdagen te worden gemeld. Hierna is het helaas niet meer mogelijk om op uw bestelling terug te komen.

5.Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of meegeleverde accessoires, enz., op de internetsite
www.terminaltackle.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Dit uiteraard in alle redelijkheid. Twijfelt u aan een produkt of er een accessoire wel bijgeleverd wordt, neem dan contact op.

6.Geschillen
6.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat dit het geval is.
6.2 Op alle overeenkomsten en transacties van TerminalTackle.nl is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
6.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

7.Aansprakelijkheid
7.1 De aansprakelijkheid van TerminalTackle.nl uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.
7.2 TerminalTackle.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld. 

8.
Betaling
8.1 Betaling van het verschuldigde bedrag dient binnen 7 werkdagen te worden voldaan. (Idealbetalingen zullen sneller verwerkt worden) Artikelen worden gedurende deze periode voor de klant niet gereserveerd. Na betaling binnen is worden de artikelen binnen 5 werkdagen verzonden. 9.2 Is een betaling na 14 dagen niet binnen, dan zal de bestelling worden geannuleerd. De order wordt dan automatisch uit ons bestelsysteem verwijderd.